Om oss

 
 

Om Varde Omsorg

Varde Omsorg tilbyr helse- og omsorgstjenester til mennesker med sammensatte behov.

Vi tilrettelegger bo- og omsorgstilbud til barn/unge, unge voksne og voksne.

Våre tjenestemottakere

Våre tjenestemottakere har diagnoser innen psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming og demens.

Utfordringene er ofte sammensatte, og gjerne i kombinasjon med utfordrende atferd og/eller rus.

 

Historien vår

I 2006 startet Eli og May Omsorgspartner Vestfold sammen med JABE Holding. Selskapet har hovedkontoret sitt i Vestfold, og disponerer boliger i flere fylker.

Hele veien har det vært en uttalt strategi at vi skal være lydhøre for behovene våre oppdragsgiverne signaliserer, vi skal ha gode og tidsriktige elektroniske systemer, og tjenestene våre skal hvile i god omsorg. Vi har vektlagt individuelt tilpassede tjenester med riktige rammer, og en trygg personalgruppe som evner å yte god omsorg, også i krevende situasjonene der utfordrende atferd opptrer.

Fra sommeren 2020 har Eli og May hatt fullt eierskap i selskapet, og i den forbindelse endret også selskapet navn til Varde Omsorg. Varder har gjennom uminnelige tider blitt brukt til å vise trygg vei for farende folk, både langs kysten og i fjellene her i landet. Symbolikken i dette passer godt sammen med vår visjon om å skape gode hverdager for våre brukere – eller gode livsreiser om du vil.

Organisasjonen er ellers uendret; det er det samme menneskene i de samme funksjonene og de samme boligene. Vi ser fram til videre samarbeid under vårt nye navn Varde Omsorg.

Milepæler

2006
Stiftet som Omsorgspartner Vestfold
2008
Elektronisk system for personal/ressursstyring
2009
Hjemmeside
2010
Elektronisk kvalitetssystem
2011
Elektronisk fag- og journalsystem
2011
Sertifisert 9001 kvalitet
2014
Administrasjon etablert på Vivestad
2015
Holmen Gård
2016
Etablert mottak for EMA
2016
Sertifisert 14001 Miljø
2020
Endringer på eiersiden
2020
Omsorgspartner Vestfold endrer navn til Varde Omsorg
 

Våre verdier

I Varde Omsorg tilrettelegger vi for gode hverdager gjennom raus omsorg, tilrettelagte aktiviteter, trivsel og vekst for enkeltmennesker.

Vi har en visjon om å skape gode hverdager for alle mottakere av våre tjenester. Vår viktigste oppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere, og alle som mottar tjenester hos oss skal føle seg trygge. Sammen skal vi skape så normale hverdager som mulig i de unormale livssituasjoner våre tjenestemottakere ofte befinner seg. Gjennom fokus på individet og tilpassede tjenester, tilrettelegger vi for vekst og håp for fremtiden.

Verdiene våre er fleksibel, raus og profesjonell. Sammen med våre etiske retningslinjer og overordnede mål, skal verdiene våre og visjonen vise både den enkelte medarbeider og virksomheten som helhet retning i smått og stort i vårt daglige virke.

Raus

 • Vi er åpne og ikke-dømmende i møte med andre.
 • Vi tør å gi av oss selv.
 • Vi lytter til hverandre.
 • Vi tillater både oss selv og andre å gjøre feil.
 • Vi setter grenser med vennlighet.
 

Fleksibel

 • Tjenestene skreddersys etter individuelle behov.
 • Botilbud, personalsammensetting, aktiviteter og miljøarbeidet tilpasses individet.
 • Vi søker gode og tilpassede løsningene sammen med bestiller og mottaker av tjenestene.
 • Våre tjenester skal tilpasses tjenestemottakers behovsendringer og utvikling underveis i oppholdet hos oss.

Profesjonell

 • Vi skiller mellom å være personlig og det å være privat.
 • Vi har fagkunnskap innen våre fagområder.
 • Vi har ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid.
 • Vi har gode holdninger i møte med andre.
 • Denne kompetansen bestående av kunnskap, ferdigheter og holdninger utgjør til sammen vår profesjonalitet.

Vår policy

Varde Omsorg skal være en foretrukket tilbyder av helse- og omsorgstjenester for kommuner og andre kunder. Vi skal tilrettelegge for et kvalitativt og individuelt godt omsorgstilbud for ulike brukergrupper innenfor habilitering/rehabilitering grunnet psykiske lidelser, psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger med eventuelle tilleggsdiagnoser, og utfordrende atferd.

Vi bygger på våre verdier:
RAUS, FLEKSIBEL OG PROFESJONELL

 • Vi skal være en pålitelig og profesjonell aktør som følger gjeldende lover, forskrifter, standarder, spesifikasjoner og etiske retningslinjer.
 • Vi skal møte våre kunders krav og forventninger, og levere våre tjenester med rett kvalitet.
 • Vi skal lære av våre feil og gjennom kontinuerlig forbedring styrke vår kompetanse, våre prosesser og våre tjenester.
 • Vi skal være bevisst vårt samfunnsansvar, forebygge forurensning, og ta vare på miljøet.
 • Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. De ansattes helse og sikkerhet skal ivaretas gjennom null-visjon for skader og ulykker.
 • Vi skal ha en inkluderende bedriftskultur som skaper trivsel og gode arbeidsforhold.

Kvalitet

Varde Omsorg arbeider aktivt med kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kvalitetssystemet vårt er tilpasset virksomhetens behov og de krav som stilles til våre tjenester. Systemet gir gode beskrivelser av våre rutiner, prosedyrer og metoder samt oversikt over kompetansekrav og opplæringsplan for våre medarbeidere. Systemet vår har en egen modul for varsling av hendelser, og vi har etablert gode rutiner for forbedringsarbeid og avvikshåndtering. Interne revisjoner gjennomføres årlig, og Kiwa, vårt sertifiseringsorgan, gjennomfører også årlige revisjoner.

Varde Omsorg er sertifisert for:
ISO 9001 – Kvalitet
ISO 14001 – Miljø

 

Kompetanse

Vi har fokus på individet og skreddersøm av tjenester, og dette gjenspeiler seg i kompetansen i personalgruppen. Den er sammensatt av dyktige medarbeidere med ulik formell og realkompetanse. Vi har høy fagdekning, og vi vektlegger personlig egnethet når vi rekrutterer.

Den enkelte medarbeider kompetanse sikres gjennom våre kompetansekrav og opplæringsmodulen. Det er viktig at våre medarbeidere har god fagkompetanse, men også at de har god kjennskap til vår visjon og policy og er trygge på bruken av våre elektroniske systemer for fag og journal, dokumentasjon, kvalitet og ressursstyring.